Projekty / Projects


Copyright 2015PL/ GEO EUROPEJSKIE WARSZTATY ARCHITEKTONICZNE GRUZJA 2016

PL/ GEO YOUNG EUROPEAN DESIGN GREMI GEORGIA 2016

Organizatorzy warsztatów Fundacja Polityki Rozwojowej i Temi Community postawili przed architektami wyzwania społeczne i konstrukcyjne. Konstrukcja powstająca w ramach warsztatów miała promować dostęp do kultury osób niepełnosprawnych, inkluzywność, być pretekstem do podnoszenia problemów osób wykluczonych i zmarginalizowanych w debacie publicznej Gruzji.

Warsztaty prowadzili architekci z Grupy +48 Karol Szparkowski i Kamil Miklaszewski na terenie całodobowego ośrodka opiekuńczego Temi w Gremi, w którym mieszkają osoby zagrożone wykluczeniem i wykluczone, np. pozbawione opieki rodzicielskiej, niepełnosprawne komunikacyjnie i intelektualnie. Równocześnie Temi Community prowadzi otwartą restaurację i winiarnie, która pełni funkcję przedsiębiorstwa społecznego działające na rzecz ośrodka. Działa też wypożyczalnia rowerów i utworzona przez TEMI aplikacja mobilna z trasami rowerowymi Bike&Wine.

Celem było stworzenie punktu docelowego do spacerów (około 800 m. spaceru) co jest elementem terapii usprawniającej i kształcenia ważnych umiejętności życiowych (podejmowanie wyzwań, pokonywanie trudności, barier komunikacyjnych, kontakt z naturą).

Pod względem architektonicznym wyzwaniem było stworzenie konstrukcji, miejsca wypoczynku, na bardzo pochyłym terenie w punkcie widokowym ponad Temi i udostępnienie go osobom niepełnosprawnym oraz utworzenie miejsca odpoczynku dla gości przyjeżdżających do Temi. Z miejsca w którym budowano konstrukcję roztacza się widok na słynny klasztor w Gremi, kilkusetletni kościółek z XIII wieku, okoliczne wzgórza pokryte winnicami, tradycyjną kamienną zabudowę wiosek.

Ze względu na istotną w Temi rolę ekologii piramidę zbudowano z naturalnych materiałów wykorzystano drewno, kamień (na fundament) i naturalną konserwację (opalanie).
Największym wyzwaniem projektowym było utworzenie konstrukcji wpisującej się w kontekst krajobrazowy i przyrodniczy, umieszczonej na ostro nachylonym zboczu.
W wyniku pracy warsztatowej zbudowano 'konstrukcję idealną', zbudowaną z trójkątów równobocznych. Na kamiennym fundamencie zbudowano trójkątną drewnianą platformę na której umieszczono szkielet drewniany o wymiarach 4x4x4 . W oparciu o szkielet wybudowano bardzo cienkie ściany, lekkie drewniane ściany - o grubości zaledwie 3 cm. Po zakończeniu budowy ścian szkielet drewniany został usunięty.
Ściany zostały opalone z zewnątrz, w środku pozostał naturalny kolor drewna. Wpisuje to powtałą 'piramidę' w okalającą przyrodę, natomiast wnętrze wyróżnia się z krajobrazu naturalnym, złotym kolorem.

Powstała 'piramida' ma dwie ściany zbudowane z desek, trzecią 'ścianę' stanowi widok na okoliczne wzgórza, równocześnie dopełniając i otwierając konstrukcję na przestrzeń. Projektanci założyli że 'piramida' pozwoli na odpoczynek we wnętrzu i na brzegu piramidy, tworząc w samej konstrukcji rodzaj ławki, zabezpieczonej przed deszczem oraz wiatrem, pozwalającej odpocząć i podziwiać okolicę.

Z boku, na jednej ze ścian zewnętrznych dobudowano drugą ławkę, która służy osobom przychodzącym na wzgórze w innym celu - by pomodlić się lub pomedytować przy malutkim cmentarzyku nad Gremi. Ławka ta jest wizualnie i funkcjonalnie oddzielona od wnętrza piramidy.

We wnętrzu umieszczono mapę gwiazd - przez jedną ze ścian są przewiercone otworki odwzorowujące konstelacje widoczne z tego miejsca - w dzień prześwieca przez nie słońce, w nocy można podziwiać gwiazdy. Na drugiej ścianie umieszczono kalendarz słoneczny który pozwala określić jak długi czas dzieli nas od zrównania dnia z nocą, najdłuższego i najkrótszego dnia w roku. Tworzy to z piramidy miejsce w którym można prowadzić nieformalną edukację osób niepełnosprawnych i podjąć dialog o przyrodzie z gośćmi Temi.

Same warsztaty także były metodą nieformalnej edukacji dla studentów, którzy po raz pierwszy uczestniczyli w zajęciach w wyniku których coś powstaje ? musieli zmierzyć się nie tylko z koncepcją i pomysłem, ale też fizycznymi cechami materiału: fakturą, wymiarem i ciężarem, zmieniając świadomość materiału i podejście do samego projektowania.

Taki sposób organizacji warsztatów ma ćwiczyć umiejętności, które będą architektom potrzebne w przyszłości, kiedy znajdą się na budowie z osobami znającymi się przede wszystkim na materiale a znacznie mniej na projektowaniu.

Podczas całych warsztatów niezwykle istotny był proces budowy konstrukcji - w warsztaty zaangażowali się nie tylko studenci (którzy przez cały okres warsztatów korzystali z gościnności TEMI), ale cała wspólnota ? zarówno podopieczni ośrodka, jak osoby pracujące i mieszkające w Temi oraz okolicznych wioskach. Bardzo wiele osób angażowało się stale lub doraźnie, pomagając w budowie lub tylko przychodząc z ciekawości. Na miejscu warsztatów były niemal przez cały czas obecne dzieci i dorośli, osoby sprawne i nie w pełni sprawne, a także studenci, tutorzy, wolontariusze - w sumie od 20 do 30 zmieniających się osób.
Zupełnie zmieniało to cały proces twórczy, a co najważniejsze uczestników samych warsztatów do samej niepełnosprawności, która nie tyle ogranicza osoby z nią żyjące, ale staje się cechą która wymusza rozwiązanie tych samych problemów w inny sposób. - Realizujemy wiele inicjatyw związanych z różnymi metodami konsultacji społecznych, jednak po raz pierwszy tak aktywnie w proces konsultacyjny włączyły się osoby z niepełnosprawnością intelektualną - mówi Wojciech Szpociński, prezes Fundacji Polityki Rozwojowej. - To ważne dla nas doświadczenie i mocny argument na rzecz inkluzywności w rozmowach z organizatorami podobnych inicjatyw - dodaje.

Debata na temat architektury inkluzywnej i konsultacji społecznych włączających osoby niepełnosprawne były też tematem konferencji na Uniwersytecie Technicznym w Tbilisi. Uczestniczyli w nich, obok +48 architekci Maciej Siuda, Mateusz Adamczyk (BUDCUD) i Marcin Kwietowicz opowiadając o projektach uwzględniających zasady 'universal design'.

Cały projekt był współfinansowany przez Ministerstwo Kultury RP w ramach programu 'Promocja Kultury Polskiej za granicą'. Same warsztaty były kolejnymi z serii Soeas+y międzynarodowych promujących wartościową architekturę w krajach Partnerstwa Wschodniego i Sąsiedztwa Południowego UE współorganizowanych przez Fundację Polityki Rozwojowej

The organisers of the workshop, the Policy Development Foundation and the Temi Community have put to the architects a social and a construction challenge. The built structure developed during this workshop was to promote access to culture, inclusiveness and be a pretext to discuss problems of those excluded and marginalised in public debate in Georgia.

The workshop was conducted by architects Karol Szparkowski and Kamil Miklaszewski from +48 Design Group, and took place at the 24 hour Temi Day Care Center in Gremi, Georgia where its residents are at risk of being excluded form their community or already are excluded, e.g. those deprived of parental care, communication and intellectually disabled. At the same time Temi Community runs an open air restaurant and a wine cellar, a co-operative social enterprise working on behalf of the centre. There is also operational bike rental place as well as developed by TEMI - mobile application 'Bike&Wine' with interesting cycling routes.

The aim was to create a destination for walking (around 800m.), which is an element of the recovery therapy as well as teaching important life skills (addressing challenges, overcoming difficulties, communication barriers and contact with nature). The architectural challenge was to create a structure, a resting place, on a steeply sloping site which overlooks the Temi and make it accessible to people with disabilities as well as creating a resting place for visitors coming to Temi. The place where the structure was constructed affords views towards the famous Monastery of Gremi - the few hundred year old church from the XIII century, surrounding hills covered with vineyards and traditional stone masonry villages. Due to the important role of ecology in Temi, the pyramid was built using natural materials such as:wood, stone (for the foundations) and natural maintenance (charred timber).

The biggest design challenge was to create a structure fitting the landscape and natural context, located on the steeply sloping hillside. 'An Ideal Structure' constructed of equilateral triangles has been the outcome of the workshop. On a stone foundation a triangular timber platform was placed, to which a 4x4x4 timber frame was attached. The very thin timber walls, only 3 cm thick were supported by the temporary timber frame. After having finished building the walls, the timber frame was removed. The timber walls were charred on the outside, and left in its natural wood colour on the inside. This makes the newly built 'pyramid' fit in with the surrounding nature, while the interior stands out from the natural landscape due to its own golden colour. The created 'pyramid' has two timber walls, and the third 'wall' becomes the view of the surrounding hills, which at the same time completes the structure and opens it to space. Designers assumed that the 'pyramid' would allow relaxing inside and on the edge of the 'pyramid', creating a sort of a bench within the structure itself, it would be protected from rain and wind, facilitating rest and enjoyment of the surroundings. On one side of the outer walls a second bench was built to serve those coming to the hill for other reasons - to pray or meditate at the tiny cemetery overlooking Gremi. The bench is visually and functionally separate from the interior of the 'pyramid'. Inside there is a map of stars, and in one of the walls holes were drilled mapping constellations visible from this place - during day the sun shines through them, at night you can admire stars. On the other wall a solar calendar was placed allowing one to specify how much time is to the equinox, the longest and shortest day of the year. This makes this 'pyramid' a place where you can informally educate disabled people and engage a dialogue about nature with the guests of Temi community. The workshop itself was also a form of informal education for students who for the first time participated in classes during which they were to produce something - not only did they have to face their concept and a design idea, but also the physical characteristics of materials: their texture, dimension and weight, changing their awareness of the materials and their approach to the design itself.This way of organising workshops is aimed at practising skills that future architects will be needing, when they find themselves on a site with people knowing more about materials and less about design. During the workshops extremely important was the process of constructing of the structure ? involved in the workshops were not only students (who throughout the duration of the workshop enjoyed the hospitality of TEMI), but the whole community - both the ones taken care of by the centre, as well as people working and living in Temi and the surrounding villages.

Many people were engaged perpetually or on casual basis, helping to build or just visiting out of curiosity. Almost all the time on the site of the workshops there were present children and adults, people with and without disabilities, as well as students, tutors and volunteers - a total of 20 to 30 people coming and going all the time. It completely altered the whole creative process, and most importantly, the participants of the workshop and their attitude towards disabilities which not only limit individuals living with it, but also become a characteristic that forces them to solve similar problems in different ways - ?we are involved in a number of initiatives related to different methods of public consultation, but for the first time people with intellectual disabilities were so actively involved in the consultation process? - says Wojciech Szpociński, president of the Policy Development Foundation - ?it is an important experience for us and a strong argument in favour of inclusiveness in talks with organisers of similar initiatives? - he adds.The debate on inclusive architecture and public consultation involving disabled persons was also the subject of a conference at the Technical University in Tbilisi. Apart from +48 Design Group other participants were Maciej Siuda, Mateusz Adamczyk (BUDCUD) and Marcin Kwietowicz, who talked about projects take into account the principle of 'universal design'.

The whole project was co-financed by the Polish Ministry of Culture under the program 'Promoting Polish Culture Abroad'. The workshop itself was a follow-up in the series of international Soeas+y promoting valuable architecture in the countries of the Eastern Partnership and the Southern Neighbourhood of the EU co-organized by the Development Policy Foundation The whole project was co-financed by the Polish Ministry of Culture under the program 'Promotion of Polish Culture Abroad'. The workshop itself was a follow-up in the series of international 'Soeas+y's' - promoting commendable architecture in the countries of the Eastern Partnership and the EU Southern Neighbourhood co-organised by the Policy Development Foundation.

Skład zespołu /Design team: Kamil Miklaszewski, Karol Szparkowski,Zura Mirzikashvili, Nino Imnadze, Anna Meparishvili, Tamta Jugashvili, Levan Kartvelishvili, Tornike Potskhverashvili,

lokalizacja / site: Gremi, Georgia
projekt / design: 2016
budowa / construction: 2016
klient / client: -
powierzchnia całkowita / gross area: 5 m2
powierzchnia działki / plot area: -