Projekty / Projects


Copyright 2015PRZEBUDOWA SYNAGOGI W BIAŁYMSTOKU

CONVERSION OF SYNAGOGUE IN BIAŁYSTOK

2 WYRÓŻNIENIE REGULAMINOWE / PROJEKT KONKURSOWY, BIAŁYSTOK, Polska, 2014

Dzisiejszy Białystok pozostał miastem wielokulturowym jak na warunki polskie - w mieście widoczna jest społeczność prawosławna, w dalszym ciągu żywe są ośrodki tatarskie Podlasia - jest to jednak ledwie blade wspomnienie kolorytu przedwojennego miasta. Okres okupacji niemieckiej i zagłada Żydów doprowadziły do unicestwienia żywiołu nadającego ton przedwojennemu miastu. Należy pamiętać, że to właśnie społeczność żydowska stanowiła elitę miejskiego patrycjatu większości polskich miast - nie inaczej było w Białymstoku. Pozostało jednak położenie miasta jako bramy na wschód. Dzisiejsza sytuacja polityczna podkreśla tą właśnie rolę ośrodka i - podobnie jak w wieku XIX - stwarza miastu olbrzymie szanse. Budynek synagogi Beit Szmulel został zdewastowany i pozbawiony historycznego wystroju zewnętrznego. Również funkcja budynku leżąca u podłoża historycznego wystroju odeszła do przeszłości. W takiej sytuacji jedynym istniejącym światkiem historii są nagie, murowane ściany, ukryte obecnie pod warstwami powojennych tynków. Tak jak archeolog zdejmuje kolejne warstwy ziemi w celu odkrycia zachowanych świadectw historii, tak my chcemy zdjąć powojenne warstwy tynkarskie w celu odsłonięcia elementów pamiętających jeszcze przedwojennych przedwojenne miasto i dramat okresu okupacji. Budynek w założeniu ma być księgą opowiadającą historię miasta, którego już nie ma. Jednocześnie ma być wypełniony życiem miasta, które istnieje. Przywrócenie budynku synagogi miastu ma się opierać na trzech zasadniczych elementach.

2nd MENTION, OPEN competition, Białystok, Poland, 2014

Today's Bialystok, has, considering Polish circumstances, maintained its multicultural character. A visible Orthodox community, still functioning Tatar circles - all are but a reminiscence of the pre-war city's local colour. The German occupation times and the extermination of the Jews have destroyed an environment which set the tone for pre-war Bialystok. One needs to remember, that it was the Jewish community, that made the elite of the urban patricians of the majority of Polish cities - and Bialystok was no exception. What is left, however, is the position of Bialystok as a gate to the East. The current political situation seems to underline this role of the city, and similar to the 19th century, creates huge opportunities.
The building of the Beit Szmulel synagoque was devastated and deprived of its original appearance. Its historical function which defined its interior arrangement, is also a matter of the past. The only witnesses of history are the bare, brick walls, currently hidden under layers of post-war plaster. Just as an archaeologist removes earth layer after layer, in order to reveal the preserved evidence of history, we want to take off post-war coat layers in order to reveal the elements which remember the original city and the tragedy of the occupation times. The building is to act as a tome which tells a story of the city that is no more.

Skład zespołu /Design team: Karol Szparkowski, Kamil Miklaszewski, Natalia Podejko, Daria Pawlaczyk, Krzysztof Jakubów

lokalizacja / site: Warszawa
projekt / design: 2013
budowa / construction: -
klient / client: konkurs / competition
powierzchnia całkowita / gross area: 269 m2
powierzchnia działki / plot area: 400 m2